میان ترم نیمسال دوم
 
منتخب آيين نامه انضباطي دانشجوييمواردی از تخلفات آموزشی:

-
تخلف یا تقلب در امتحانات یا تکالیف مربوطه؛
-
فرستادن شخص دیگری به جای خود یا حضور به جای شخص دیگر در جلسه امتحان 
-
صحبت کردن با نفر دیگری در جلسه امتحان 
-
اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه¬های دانشگاه 
-
خسارت زدن به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت.
-  
استفاده از وسایل الکترونیکی اعم از تلفن همراه ، ساعت هوشمند ، تبلت و ... در امتحان
-
همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان تخلف می باشد.( حتی در حالت خاموش)


تعدادی از مجازات مندرج در آیین نامه آموزشی

1-
عدم رعايت مقررات دانشگاه

1-1
توهين به مراقب ، داشتن موبايل وهندز فري ، نداشتن مدارك لازمه در امتحان
تنبيه :توبيخ كتبي درج در پرونده

2- 1
عدم رعايت پوشش اسلامي واستفاده از پوشش غيرمنطقي با شئون دانشگاه و آرايش
تنبيه : يك ترم محروميت از تحصيل

2-
تقلب:

1-2
داشتن هرگونه يادداشت وموردي كه دانشجو بر اساس آن منتفع شده باشد.
تنبيه : نمره 25/ - توبيخ كتبي درج در پرونده

2-2
مبادله اطلاعات سرجلسه
تنبيه : گيرنده مبادله نمره 25/ ، توبيخ كتبي درج در پرونده
تنبيه : مبادله دهنده نمره 25/ تعليقي ، توبيخ كتبي درج در پرونده

3-2
جايگزين
دانشجوي اصلي
تنبيه : يك ترم محروميت،نمره 25/ در درس مذكور ،
توبيخ كتبي درج در پرونده

دانشجوي جايگزين :
تنبيه : يك ترم محروميت، توبيخ كتبي

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر