كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پشتیبانی
1399/12/9 شنبه اسامی گروه پشتیبانی کلاس های آموزش مجازی دانشگاه پیام نور استان اردبیل
گروه پشتیبانی کلاس های آموزش مجازی دانشگاه پیام نور استان اردبیل/نیمسال دوم 1400-1399
ردیف نام و نام خانوادگی مرکز /واحد مسئول پشتیبان موبایل نحوه پاسخگویی
1 علیرضا بهادر واحد بیله سوار پشتیبان سیستم 914-159-5242 پیامک/فضای مجازی
2 علیرضا محمدزاده واحد ارشق پشتیبان سیستم 914-357-4837 پیامک/فضای مجازی
3 محمدرضا رزاقپور مرکز خلخال پشتیبان سیستم 914-352-2941 پیامک/فضای مجازی
4 فرشید نقی پور واحد گیوی پشتیبان سیستم 914-457-3192 پیامک/فضای مجازی
5 حجت پذیرایی واحد نمین پشتیبان سیستم 914-154-7104 پیامک/فضای مجازی
6 افشین خسروانی فر واحد هیر پشتیبان سیستم 933-587-7869 پیامک/فضای مجازی
7 عليرضا زلالي واحدسرعین پشتیبان سیستم 914-454-3514 پیامک/فضای مجازی
8 عیسی شهریار واحدپارس آباد پشتیبان سیستم 903-543-6654 پیامک/فضای مجازی
9 رمضان حسن پور واحد نیر پشتیبان سیستم 914-455-8403 پیامک/فضای مجازی
10 میرمجتبی آل محمدی مرکز مشگین شهر پشتیبان سیستم 935-726-8376 پیامک/فضای مجازی
11 جعفر یوسفی مرکز گرمی پشتیبان سیستم 910-183-5799 پیامک/فضای مجازی
12 عیسی فرجی مرکز/استان اردبیل پشتیبان سیستم 914-628-0036 پیامک/فضای مجازی
13 سیامک مهدی پور مرکز/استان اردبیل پشتیبان سیستم 914-456-0397 پیامک/فضای مجازی
14 توحیدظهری مرکز/استان اردبیل پشتیبان سیستم 914-354-7037 پیامک/فضای مجازی
  1. دانشجویان صرفا مشکل رمز ورود به سیستم را از طریق پیامک/فضای مجازی به مسئول پشتیبان مرکز/واحد خود اطلاع دهند.
  2. زمان تشکیل کلاسها از ساعت 20:00-08:00 می باشد.
  3. همکاران مراکز/واحدها موظف به پشتیبانی از دانشجویان مرکز/واحد محل اشتغال خود می باشند.
  4. سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان اردبیل http://lms.ardebil.pnu.ac.ir
بيشتر